Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IMAGOO

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego IMAGOO, dostępnego pod adresem internetowym www.imagoo.pl. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem sklepu jest Beata Barylska-Rachwalak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą IMAGOO Beata Barylska-Rachwalak,z siedzibą w Zduńskiej Woli, przy ul. Przejazd 2/17, o numerze NIP: 829-126-84-20, Regon 730309382 , adres email: beata.barylska@imagoo.pl, dalej zwaną „Sprzedającym”.

 

Niniejszy Regulamin zawiera:

 • 1 Określenie zakresu działalności
 • 2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
 • 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży oraz realizacji zamówień
 • 4 Tryb postępowania reklamacyjnego
 • 5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
 • 6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu. Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego dokonującego rejestracji w Serwisie lub dokonującego zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu. Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

 

 • 1Określenie zakresu działalności
 1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę,7 dni w tygodniu. Szczegółowe ceny, koszty wysyłki i sposób zapłaty znajdują się każdorazowo przy zdjęciach konkretnych produktów. Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT. Produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży.

 

 • 2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
 1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

 

 • 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży oraz realizacji zamówień

 

 1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja udostępnionych na stronie serwisu:

– zasad dokonywania zakupów,

– sposobów i terminów płatności,

– kosztów, sposobów i terminów dostarczenia zamówień

– cennika a także wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

– Polityki prywatności Imagoo, która zawiera w szczególności wszelkie

informacje dotyczące przetwarzania i przechowywania danych osobowych

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia poprzez udostępniony na stronie imagoo.pl Serwis
 2. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
 3. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
 4. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres lub poprzez odbiór indywidualny przez Konsumenta po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym. Numer tel. Podany jest w formularzu „Kontakt” na stronie www.imagoo.pl
 5. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
 6. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 7. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że Konsument podpisze niniejszy formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle go na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: kontakt@imagoo.pl
 8. Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę Konsumenta w sposób dostateczny.
 9. Sprzedający, w przypadku wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca Konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do Konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do Sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 12. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 1. Konsument w przypadku odesłania produktu do Sprzedającego zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia produktu do wysyłki i odpowiedniego oznakowania przesyłki „ uwaga szkło”, dotyczy to w szczególności przedmiotów z ceramiki. Taki sposób zabezpieczania przesyłki jest tożsamy ze sposobem wysyłki przez Sprzedającego do Konsumenta.
 2. Sprzedający niezwłocznie przekazuje Konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez Konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

 

 • 4 Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, Kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@imagoo.pllub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Imagoo Beata Barylska-Rachwalak, Zduńska Wola 98-220, ul. Przejazd 2/17. 
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

– imię i nazwisko

– adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

        – przedmiot reklamacji
– przyczynę reklamacji

        – podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie, nie dalej jednak, jak w ciągu 30 dni.
 2. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
 3. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe –  obniżenia ceny.
 4. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 5. Użytkownik będący Konsumentem ma  również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 • 5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.imagoo.pl

 • 6 Postanowienie Końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie www.imagoo.pl
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej Konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
 3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 5. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje można znaleźć u swojego lokalnego powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub pod następującymi adresami stron:
 6. – http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
 7. – http://ezakupy.uokik.gov.pl/
 8. – https://uokik.gov.pl/

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU


Z przyjemnością odpowiemy Państwu na wszystkie pytania dotyczące naszych usług.

Beata Barylska

właścicielka
obsługa klientów warsztatów
tel. (+48) 692 494 153
e-mail: beata.barylska@imagoo.pl

Iwona Rachwalak

logistyk, manager
obsługa klientów sklepu
tel. (+48) 783 823 860
e-mail: kontakt@imagoo.pl

O KONTAKT TELEFONICZNY PROSIMY OD PON. DO PT. W GODZ. 1000 – 1800

Dziękujemy